Formulario – A Lama, preto de ti

¿QUEN REALIZA A SOLICITUDE?


DATOS DO ESTABLECEMENTO


ENGADIR VÍDEOS DO ESTABLECEMENTO
Para o envío de videos, fágao diretamente ao correo prensa.alama@gmail.com ou envíe o ligazón correspondiente de plataformas como youtube e similares.


En cumplimiento con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y
con la LOPDGDD 3/2018 y resto de legislación vigente en materia de protección de datos personales se le informa de:

RESPONSABLE: CONCELLO DA LAMA

FINALIDADE: Participar na campaña de dinamización da economía local denominada “A Lama, preto de ti”, co fin de
promocionar o seu establecemento ou empresa tanto na Web que vai poñer en marcha este Concello como nos perfís de Redes Sociais
creadas para esta campaña e demais actividades que con leste mesmo fin vaian desenvolver.

LEXITIMACIÓN BASE XURÍDICA: O consentimento do interesado (Art. 6.1.a RGPD)

DESTINATARIOS: Cedemos os seus datos, en caso de ser necesario, para dar cumprimento á finalidade anteriormente indicada a outras
Administracións Públicas con competencias na materia e a posibles Encargados do Tratamento relacionados coa xestión do correo
electrónico, páxina Web, xestión de perfís en Redes Sociais e Facebook.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS: Non se realizan transferencias internacionais fóra de a Facebook situado en EEUU pero adscrito
ao convenio establecido entre EEUU e UE Privacy Shield e por tanto cumpre co art 45.1) do RGPD Os teus

DEREITOS: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos como se explica na información adicional.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Podes consultar información adicional sobre protección de datos persoais nos avisos legais de
www.concellodalama.gal