O Concello saca a poxa pública un vehículo todoterreo en situación de desuso por parte dos operarios municipais

O Concello da Lama saca a licitación do alleamento de ben non utilizables mediante poxa pública dun vehículo de propiedade municipal Mitsubishi PO-4715-BF cun prezo de saída inicial de 700 euros.

Os interesados poderán presenta-las súas ofertas antes do 15 de febreiro do 2021 ás 14:30 horas nas Oficinas Municipais do Concello da Lama.

ANUNCIO DE LICITACION DO ALLEAMENTO DE BENS NON UTILIZABLES MEDIANTE POXA PÚBLICA “ALLEAMENTO DE VEHÍCULO PROPIEDADE MUNICIPAL MITSUBISHI PO-4715-BF”

1.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE ALLEAMENTO

Órgano: Alcalde do Concello de A Lama.

Data: Decreto da Alcaldía 28/01/2021

2.- ENTIDADE ADXUDICADORA

a) Organismo: Concello de A Lama

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaria

c) Domicilio: Avenida do concello, nº 1 – 36830 A LAMA

3.- OBXECTO DO CONTRATO

a) Tipo: Compravenda

b) Obxecto do contrato: “ALLEAMENTO DE VEHÍCULO PROPIEDADE MUNICIPAL MITSUBISHI PO-4715-BF”, destinado á protección e mellora do medio ambiente.

c) Número de Expediente: 13/2021

d) Código CPV: 34100000-8 – Vehículos de motor

e) Código NUTS: ES114

4.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN

Poxa Pública

5.- TIPO DE LICITACIÓN

Ao amparo do disposto no artigo 143 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas, o orzamento base de licitación é de SETECENTOS (700,00 €) Euros.

6.- GARANTÍAS.

a) Provisional: Non se esixe.

b) Definitiva: Non se esixe.

7.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidade: Concello de A Lama

b) Dirección: Avenida do Concello, nº 1- 36830 A LAMA.

c) Telefono: 986 768238

8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

a) Data límite de presentación: QUINCE DÍAS a contar dende o día seguinte á publicación deste anuncio no perfil do contratante (ata o 15/02/2021).

b) Hora límite de presentación: Ata as 14:30 horas do último día de presentación de solicitudes.

c) Documentación a presentar: A establecida na cláusula 6ª do prego de cláusulas administrativas particulares

e) Lugar de presentación: Concello de A Lama sito en Avda. do Concello, nº1, en horario de 8:30 – 14:30.

9.- APERTURA DE OFERTAS.

a) Órgano: Mesa de Contratación

b) Domicilio: Avenida do Concello, 1 – 36830 A LAMA.

c) Data: A apertura e valoración das proposicións presentadas realizarase en acto público o 5º día hábil seguinte tras a finalización do prazo de presentación de proposicións (22/02/2020) as 10:00 horas, cláusula 8ª do prego de cláusulas administrativas particulares.

MÁIS INFORMACIÓN NO PERFIL DO CONTRATANTE DO CONCELLO DA LAMA.

ENLACE: https://concellodalama.sedelectronica.es/?x=9PvhOnOSD-JdmYeM13ckgA